Ochrona danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Grupie MODIVO
w związku z podjętym kontaktem, rekrutacją, a także zapisem do Newsletter Strony Kariery MODIVO

 1. Informacja o administratorze Danych Osobowych

  1. Administratorem danych osobowych w związku z podjętym kontaktem i rekrutacją może być jedna ze spółek z Grupy Kapitałowej MODIVO („Grupa MODIVO”), tj.:
   • MODIVO S.A. (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra; e-mail: info@modivo.pl, telefon: (+48) 22 123 0 123. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@modivo.com;
   • eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra; e-mail: info@eobuwie.pl, telefon: (+48) 68 422 84 04);
   • eschuhe.de GmbH (Nuhnenstr. 7d, 15234 Frankfurt (Oder); e-mail: info@eschuhe.de, telefon: 0335 233 86 886);
   • eschuhe.ch GmbH (c/o KAVO-Immobilien AG, Baarerstrasse 11, 6300 Zug; e-mail: info@eschuhe.ch, telefon: (+41) 44 5087357);
   • Modivo.cz s.r.o. (Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9; e-mail: info@eobuv.cz, telefon: 228 881 562);
   • epantofi MODIVO s.r.l. (Splaiul Unirii, Nr. 4, Sitraco Center II, bl. B3, etaj 5, Ap. 5.3, sector 4, Bucharest 040031; e-mail: info@epantofi.ro, telefon: +4 0371783601);
   • MODIVO S.R.L., Alme’ (BG) via A. Locatelli 49 CAP 24011 C/O Studio Associato
   • Modivo.sk s.r.o., Ivanská cesta 16, Bratislava - district Ružinov 821 04.
   • Branded Shoes & Bags Sp. z o.o. (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra; e-mail: info@eobuwie.pl, telefon: (+48) 68 422 84 04)
  2. Administratorem danych osobowych w związku z dokonaniem zapisu do usługi Newsletter Strony Kariery jest MODIVO S.A. (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra; e-mail: info@modivo.pl, telefon: (+48) 22 123 0 123. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@modivo.com
  3. Co do zasady każda ze spółek z Grupy MODIVO samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych („Dane Osobowe”), co oznacza, że każda z nich jest odrębnym administratorem („Administrator”) – w zależności od tego, z którą spółką się kontaktujesz lub zawierasz umowę, z reguły ta spółka będzie administratorem Twoich Danych Osobowych.
  4. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do każdej ze spółek z Grupy MODIVO w zakresie, w jakim spółki te są Administratorami, przy czym w większości procesów zachodzących w Grupie MODIVO Administratorem jest spółka MODIVO S.A.
  5. Spółki z Grupy MODIVO prowadzą wspólną politykę rekrutacji i wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych kandydatów do pracy w Grupie MODIVO i są w tym zakresie współadministratorami Danych Osobowych.
  6. Może się również zdarzyć, że konkretna spółka wykonuje czynności dla innej spółki z Grupy MODIVO, np. związane z logistyką, marketingiem – w takim wypadku spółka wykonująca te prace nie staje się jednak Administratorem Twoich danych osobowych, lecz przetwarza je na podstawie umowy powierzenia, którą zawarła z Administratorem.
 2. Przetwarzanie Danych Osobowych
  Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w związku z wieloma sytuacjami: (i) jeśli udostępnisz nam swoje Dane Osobowe osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. poprzez skierowanie zapytania / oferty mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza na naszych stronach internetowych); (ii) w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy; (iii) gdy pozyskaliśmy Twoje Dane Osobowe z innych źródeł (np. od firmy, z którą współpracujesz, a która jest naszym kontrahentem/klientem, w tym od innej spółki z Grupy MODIVO).
  Niniejsza informacja nie dotyczy przetwarzania Danych Osobowych w związku z korzystaniem przez naszych Klientów z naszego sklepu internetowego eobuwie.pl oraz zawieraniem umów za jego pośrednictwem – jeśli chcesz uzyskać informacje na ten temat prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.
 3. Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z rekrutacją
  Z uwagi na to, że w ramach Grupy MODIVO, spółki ją tworzące prowadzą wspólną politykę rekrutacji, są one w tym zakresie współadministratorami Twoich Danych Osobowych jako kandydatów do pracy.
  W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 26 RODO wspomniane spółki jako współadministratorzy określiły odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Więcej informacji na temat zasad współadministrowania znajdziesz TUTAJ.

  1. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych
   Przetwarzamy Dane Osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji.
   W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe (przetwarzanie niektórych Danych Osobowych może zależeć od wyrażenia przez Ciebie zgody): dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące uprawień oraz inne Dane Osobowe przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.
  2. Cel i podstawa przetwarzania
   W związku z rekrutacją Twoje Dane Osobowe przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji w Grupie MODIVO, a jeżeli wyrazisz na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska.
   Podstawą przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Twoja zgoda.
   Jeżeli wyraziłaś(eś) jakąkolwiek z powyżej wspomnianych zgód, możesz ją w dowolnym momencie wycofać - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej wycofaniem.
   Twoje Dane Osobowe będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a którymkolwiek ze współadministratorów (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora). Twoje Dane Osobowe możemy przetwarzać również w celach marketingowych współadministratorów lub ich partnerów związanych z działaniami rekrutacyjnymi. W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (marketing własny współadministratorów lub partnerów).
   Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.
  3. Okres przetwarzania Danych Osobowych
   Twoje Dane Osobowe, co do zasady, będziemy przetwarzać przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Twojego wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody na przyszłe rekrutacje, przez okres 12 miesięcy od momentu wyrażenia zgody, lub do czasu wycofania zgody, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia sprzeciwu, przy czym zostaną one usunięte w każdym przypadku po upływie odpowiedniego czasu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.
 4. Newsletter Strony Kariery MODIVO
  Administratorem Twoich Danych Osobowych w związku z zapisem do Newslettera Strony Kariery MODIVO jest MODIVO S.A. (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra; e-mail: info@modivo.pl, telefon: (+48) 22 123 0 123. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@modivo.com.

  1. Cel i podstawa przetwarzania
   Twoje Dane Osobowe, w tym podane w związku z zapisem na Newsletter Strony Kariery MODIVO są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
   • realizacja umowy o świadczenie Newslettera Strony Kariery MODIVO – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy (Regulamin usługi Newsletter Strony Kariery MODIVO) – aby wysyłać do Ciebie np. mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms, mms, push lub komunikatorów mających dla Ciebie analogiczne zastosowanie przypisanych bezpośrednio do Twojego numeru telefonu (np. Messenger, WhatsApp), atrakcyjne reklamy i oferty). Oczywiście w każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera.
   • działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
   • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.
   Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zapisać się na Newsletter Strony Kariery MODIVO.
  2. Okres przetwarzania Danych Osobowych
   Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do wykonywania umowy (rezygnacji z newslettera), wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 5. Odbiorcy Danych Osobowych
  Twoje Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić komunikację z naszymi kontrahentami i klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), pomagają nam prowadzić stronę internetową i aplikację, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności (operatorom płatności internetowych lub bankom) oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc. w tym, w ramach powyższych czynności, także pozostałym spółkom z Grupy MODIVO.
  W przypadku rekrutacji Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami.
 6. Przekazywanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  Twoje Dane Osobowe możemy wyjątkowo przekazać naszym partnerom przetwarzającym je poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze). Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, spełniające wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych do państw spoza EOG, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony, poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa danych. Przysługuje Tobie prawo uzyskania kopii stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych do państw poza EOG, w szczególności kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.
 7. Uprawnienia
  W każdym przypadku masz prawo do:

  1. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
  2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
  3. usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  4. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczyłeś/łaś Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

MODIVO w liczbach

20 rynków

20 rynków

na których prowadzimy sprzedaż online

5 biur w Polsce

5 biur w Polsce

znajdziesz nas w Zielonej Górze, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Krakowie

17 mln pobrań

17 mln pobrań

aplikacji eobuwie.pl

7 mln pobrań

7 mln pobrań

aplikacji mobilnej MODIVO