Polityka cookies strony kariery MODIVO


 1. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?
 2. PLIKI COOKIES.
  1. KOGO DOTYCZĄ PLIKI COOKIES?
  2. Z JAKIEJ TECHNOLOGII KORZYSTAMY?
  3. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
  4. CZY PLIKI COOKIES ZBIERAJĄ TWOJE DANE OSOBOWE?
  5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIES?
  6. DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?
  7. CZY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z PLIKÓW COOKIES?
  8. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE I CZY SĄ ONE SZKODLIWE?
  9. JAK DŁUGO INFORMACJE ZEBRANE PRZEZ PLIKI COOKIES BĘDĄ PRZECHOWYWANE?
  10. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM.
  11. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES).
  12. JAK USUNĄĆ / ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIES?
  13. JAKIE KONSEKWENCJE BĘDZIE MIAŁO USUNIĘCIE LUB ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES?
 3. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?
 4. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

 1. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?
  Niniejsza polityka plików cookies i podobnych technologii Strony Kariery Modivo („Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Strony Kariery Modivo w zakresie działania i stosowania plików cookies lub podobnych technologii.W dalszej części dokumentu, jako Administratora należy rozumieć spółkę MODIVO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin-Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000541722; NIP: 9291353356; REGON: 970569861; BDO: 000031285; o kapitale zakładowym: 2 008 001,00 zł, wpłaconym w całości („Administrator”).

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem, adresem e-mail: info@eobuwie.pl lub numerem telefonu: (+48) 68 422 84 04 oraz 507 599 050 – opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora. W zakresie, w jakim pliki cookie będą zawierać Twoje dane osobowe Administrator będzie jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych. Zasady postępowania z takimi danymi oraz ich przetwarzania zawarto w Polityce Prywatności.

  Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: iod@modivo.com.
 2. PLIKI COOKIES
  1. KOGO DOTYCZĄ PLIKI COOKIES?
   Administrator stosuje w ramach Strony Kariery Modivo technologię plików cookies lub funkcjonalności do niej zbliżone. Każda osoba odwiedzająca Stronę Kariery Modivo, niezależnie od tego czy korzysta z pełnego zakresu funkcjonalności („Osoba Odwiedzająca”), ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania technologii plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane informacje o Osobie Odwiedzającej, np. o sposobie korzystania ze Strony Kariery Modivo, zainteresowaniach.
  2. Z JAKIEJ TECHNOLOGII KORZYSTAMY?
   Na Stronie Kariery Modivo wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze, bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Strony Kariery Modivo, w tym w celach statystycznych, oraz identyfikacji ewentualnych nadużyć oraz dla dostosowania do zainteresowań osób odwiedzających oraz podmiotów trzecich (podmioty wymienione w pkt 11 Polityki) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy.W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań oraz możliwości technicznych Osoba Odwiedzająca ma możliwość określenia zakresu stosowania odpowiednich plików cookies (np. służących marketingowi) i wyrażenia stosownej zgody. W zależności od tego na jaki zakres wykorzystania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą automatycznie zbierać różne dane dotyczące aktywności Osoby Odwiedzającej w Internecie, a także informację o lokalizacji używanego urządzenia (jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i ew. wyrażona zgoda). W przypadku braku możliwości określenia zakresu stosowania plików cookies z poziomu strony internetowej, aktualne pozostają ustawienia przeglądarki, z której korzysta Osoba Odwiedzająca.

   W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe zapisy Polityki należy stosować odpowiednio również do tych technologii.
  3. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
   Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Strona Kariery Modivo może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Strony Kariery Modivo (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych, czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej.
  4. CZY PLIKI COOKIES ZBIERAJĄ TWOJE DANE OSOBOWE?
   Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Strony Kariery Modivo ma ona możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę, pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy zapisie do usługi newsletter - a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookies, na których stosowanie Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę podczas korzystania ze Strony Kariery Modivo (np. cookies marketingowe, które pomagają nam lepiej dostosować się do potrzeb użytkowników).W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Klauzuli informacyjnej w zakresie w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, odbiorców danych oraz ich przekazywania do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

   Informacja dotycząca zasad stosowania plików cookies, w tym także możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies i wyrażenia stosownej zgody, jest również udostępniana w treści klauzuli informacyjnej wyświetlanej przede wszystkim podczas pierwszej wizyty na Stronie Kariery Modivo (tzw. baner plików cookies).
  5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIES?
   Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Strony Kariery Modivo oraz realizacji ich podstawowych funkcji (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym zakresie, kiedy to bazujemy na przepisie prawa - art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego), jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Osoby Odwiedzającej. W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań i możliwości technicznych, wybór zakresu stosowania technologii plików cookies oraz ewentualne wyrażenie stosownej zgody może być możliwe przede wszystkim podczas pierwszej wizyty na Stronie Kariery Modivo z poziomu banera plików cookies, który pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. W takim wypadku Osoba Odwiedzająca może w każdej chwili zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookies w Ustawieniach na naszej stronie (ale niektóre części Strony Kariery Modivo mogą wtedy nie działać prawidłowo). Standardowo – stosowanie poszczególnych rodzajów cookies może zostać zablokowane również z poziomu przeglądarek internetowych (opisujemy to szczegółowo w dalszej części dokumentu). Ewentualne wycofanie zgody na cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych czynności.W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest identyfikacja ewentualnych nadużyć, potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz usług Administratora, oraz partnerów (podmiotów trzecich wymienionych w pkt. 11 Polityki) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy przy czym w takim wypadku podmioty te nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również podmioty te mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez te podmioty lub wyrażona przez Osobę Odwiedzającą dobrowolna zgoda. W zakresie w jakim funkcjonalności i dane osobowe zebrane przez pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia Osobie Odwiedzającej usług w ramach Strony Kariery Modivo – podstawa przetwarzania takich informacji może być również rozważana w kontekście konieczności wykonania umowy, którą zawierasz decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  6. DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?
   Pliki cookies stosowane są przede wszystkim, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej Strony Kariery Modivo, a także realizację ich kluczowych funkcji.Niezależnie od powyższego, w zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą także ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie ze Strony Kariery Modivo, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również mogą służyć dostosowaniu ich zawartości.

   Pliki cookies mogą również służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Strony Kariery Modivo poprzez pomoc w zwalczaniu ewentualnych nadużyć oraz użyteczności zawartości Strony Kariery Modivo.

   W zależności od wybranego przez Osobę Odwiedzającą zakresu stosowania technologii plików cookies oraz wyrażonej zgody, za pomocą technologii plików cookies stosowanej na Stronie Kariery Modivo możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej - np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Stronę Kariery Modivo Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzającym ofert dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz przygotowanie lepszych promocji i ofert. Treści reklamowe mogą być także dopasowane do lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Osoba Odwiedzająca, jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i wyrażona zgoda.

   W oparciu o pliki cookies Administrator może się także posługiwać technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Osób Odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Sklep Internetowy podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych.
  7. CZY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z PLIKÓW COOKIES?
   Osoba Odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Administratora opartym na danych osobowych pochodzących z plików cookies w celach opisanych powyżej, w zakresie w jakim podstawą działań Administratora jest prawnie uzasadniony interes (takie sytuacje precyzujemy powyżej).Dodatkowo, w każdej chwili Osoba Odwiedzająca może zmienić zakres stosowania technologii plików cookies i wycofać wcześniej wyrażoną zgodę - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prowadzenia komunikacji, na którą uzyskaliśmy dodatkowe zgody (np. webpush).

   W razie wątpliwości co do zakresu stosowania plików cookies oraz wykorzystywania informacji pozyskanych przy ich użyciu możesz się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe znajdują się w pkt I Polityki.
  8. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE I CZY SĄ ONE SZKODLIWE?
   Pliki cookies wykorzystywane na Stronie Kariery Modivo nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią. Na Strony Kariery Modivo używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
  9. JAK DŁUGO INFORMACJE ZEBRANE PRZEZ PLIKI COOKIES BĘDĄ PRZECHOWYWANE?
   W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez zróżnicowany okres. W przypadku komunikacji webpush – będzie ona prowadzona co do zasady do czasu zrezygnowania przez Ciebie z tej formy kontaktu z nami (wycofanie zgody).Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej niebędącej użytkownikiem Strony Kariery Modivo (tj. która w szczególności nie złożyła aplikacji do Modivo lub nie zapisała się na newsletter), będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych lub innych prawnie uzasadnionych (jak analizy statystyczne) chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

   Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli informacyjnej.
  10. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE NA STRONIE KARIERY MODIVIO
   Tabela podlega bieżącej aktualizacji pod kątem wykorzystywanych przez Administratora narzędzi. Dokładamy wszelkich starań, by tabela uwzględniała wszystkie aktualnie wykorzystywane przez nas pliki cookies. Zawsze będą to jednak pliki cookies wykorzystywane do analogicznych celów jakie znajdziesz w tabeli. Jeśli chcesz być na bieżąco z wykazem stosowanych przez nas plików cookies, zalecamy regularne sprawdzanie aktualnej treści Polityki.
  11. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES)
   Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze Strony Kariery Modivo.W ramach działalności Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują na Stronie Kariery Modivo pliki cookies:

   Google Ireland
   https://policies.google.com/privacy?gl=pl
   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl
   https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

   Hotjar Ltd.
   https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
   https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

   Webankieta
   https://www.webankieta.pl/polityka-prywatnosci

   Facebook piksel/cookie
   https://www.facebook.com/privacy/policy/

   Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów oraz relacji z Administratorem znajduje się w ich politykach prywatności.
  12. JAK USUNĄĆ / ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIES?
   Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach Ustawień na naszej stronie (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawienia przeglądarki (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora).W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia plików cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

   Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia witryn -> Pliki cookie i dane stron. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

   Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

   Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).
  13. JAKIE KONSEKWENCJE BĘDZIE MIAŁO USUNIĘCIE LUB ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES?
   W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze Strony Kariery Modivo, ograniczenie ich stosowania w danym urządzeniu może mieć wpływ na funkcjonowanie Strony Kariery Modivo, a w niektórych przypadkach może także znacznie utrudnić korzystanie ze Strony Kariery Modivo.
 3. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?
  Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach Strony Kariery Modivo informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 4. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?
  Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 2022-10-18.

MODIVO w liczbach

20 rynków

20 rynków

na których prowadzimy sprzedaż online

5 biur w Polsce

5 biur w Polsce

znajdziesz nas w Zielonej Górze, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Krakowie

17 mln pobrań

17 mln pobrań

aplikacji eobuwie.pl

7 mln pobrań

7 mln pobrań

aplikacji mobilnej MODIVO